Privatësia dhe informacionet

Kosoft Ltd është e përkushtuar maksimalisht ta ruan privatësinë e secilit vizitorë të faqes sonë të internetit. SI rezultat i masave preventive, ne mund të deklarojmë se Kosoft Ltd nuk shfrytëzon dhe as përdor ndonjë informacion të vizitorëve të rastit. Ruajtja e informacioneve obligative bëhet vetëm në raste të shfrytëzimit të produkteve apo ndonjërit nga shërbimet tona. Kompania jonë në asnjë mënyrë dhe në asnjë moment nuk transferon, nuk përdor dhe nuk jap informacione palëve të treta, përveƧ rasteve kur ekziston Vendim i ndonjë organi të drejtësisë në Republikën e Kosovës apo në Bashkimin Europian.

Rregullat dhe udhëzimet e përdorimit

Kosoft.com, si kompani që ofron shërbimet dhe produktet e veta publikisht për shitje, është e obliguar t'i përmbahet rregullave, Ligjeve, kushteve dhe udhëzimeve të Republikës së Kosovës dhe rrjedhimisht edhe të atyre të Bashkimit Europian.

Kushtet e pagesës

Kosoft.com ofron disa mundësi të pagesave, përfshirë atyre në Bankë dhe/apo Online. Të gjitha pagesat që realizohen përmes Kartelës kreditore, duke shfrytëzuar cilindo nga interfejsi i pagesave të ofruara nuk mund të rimbursohen. Rimbursimet e vetme mund të bëhen kur Kosoft.com dështon të ofron dhe të garanton shërbimin apo produktin për të cilin keni paguar. Rimbursime dorazi janë të përjashtuara.